Ameri ka industrija oro ja

Industrija je gospodarska panoga, ki je izjemno te¾ka za naravno okolje in najbolj prijetno okolje. ©tevilni industrijski postopki se zavezujejo, da bodo dali veliko kolièino prahu, kar lahko zelo slabo vpliva na kakovost zraka in kot taka predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, ki so prisiljeni obstajati okoli velikih tovarn.

Emisija prahu je mehanizem, ki je tesno povezan z ustvarjanjem in pomoèjo izpu¹nih plinov. Industrijske tovarne spro¹èajo veliko ¹tevilo hlapov in prahu. Zato je tako pomembno, da bi vsak proizvodni obrat skrbel za opremo na dober, varen in zanesljiv naèin, ki bo pokrit z industrijskim odpra¹evanjem. Odstranjevanje prahu je odpra¹evanje, ki vkljuèuje blokiranje mo¾nosti, da druga metoda pra¹ka uhaja v zrak, ki ga dihamo. Bistvo odpra¹evanja temelji na tehniki, katerih delovanje je izolirati delce umazanije in izpu¹ne pline iz tekoèin in plinov, ki se proizvajajo zunaj proizvodnih procesov. Pravilen sistem, ki ponuja industrijsko odsesavanje prahu, bo v veliki meri oèistil izpu¹ne pline iz nevarnih vsebin zanje in jih v trenutku prepreèil vstop v zrak. Najpogostej¹a oblika gospodarskega zbiranja prahu je proizvodnja molekul ogljikovega dioksida. To se obièajno izvede s kriogeno metodo, ki v zgodnji fazi sestoji iz stiskanja, nato hlajenje plina do ¾elene temperature, kar omogoèa le loèitev neza¾elene komponente na strani tekoèine. Industrijsko odstranjevanje prahu je eden od sistemov, ki varujejo okolico tovarn in proizvodnih obratov pred kontaminacijo s ¹kodljivimi snovmi, strupenim prahom, hlapi in plini. Zahvaljujoè uèinkovitemu delovanju industrijskih sistemov za odstranjevanje prahu, hi¹a prejme odpadke, ki so neodvisni od nevarnega ogljikovega dioksida ali drugih prahov, katerih vstop v ozraèje lahko povzroèi zelo neprijetne in slabe izdelke za dobro zdravje.