Amica rezalnik

Sanjate o enakomerno narezanih rezinah sve¾ega kruha? Ali zabavate in skrbite Thin na tanke rezine ¹unke in nad vsakim sirom? Dober no¾ ni dovolj, priporoèa se rezanje. Pomembno je, da je ne¾na na prstih, moèna in je bila. Ali sem stavil, kaj gre skozi rezalce sira?

Oèitno so samo tanke rezine ¹unke ali sira dober okus. S spremembami, tanke rezine kruha vam omogoèajo, da u¾ivate v tem, kar ste jih oblekli. Po drugi strani pa, da bi naredili senzacionalni zrezek, morate narezati zelo velik kos mesa.

Regulacija debeline rezanja, ¹e posebej obièajne kuhinje in tega zelo zahtevnega no¾a, je te¾ka. Zato bo koristen zelo uèinkovit rezalnik, ki bo prilagojen va¹im potrebam.

Samostojni rezalnik je oprema, ki spo¹tuje telo, vrtljivi no¾ in vodilo, ki prina¹a rezanje izdelkov, kot so: kruh, sir, zelenjava ali narezki. Veèina rezalnikov, ki se bodo uporabljali v supermarketih, so univerzalni rezalniki, obstajajo pa tudi specializirani rezalniki za prodajo, ki so podatki za rezanje samo ene vrste hrane.

Samostojni rezalniki so prenosne in¹talacije, slika zavzame ohi¹je, ki ga je mogoèe zlo¾iti. Druge funkcije - vrsta uporabljenih materialov, kolièina in slog no¾ev.

No¾ za rezanje je najbolj zanimivo zdravilo za vsakogar, ki samo uresnièi svojo kuhinjo in potrebuje prostor, ne pa tudi pretirano kuhinjsko opremo na pultu.

Odvisno od modela je lahko tak rezalnik objavljen v omari ali predalu. Na ¾alost je seznam vgrajenih rezalnikov ¹e vedno precej o¾ji od ponudbe samostojnih rezalnikov, cene pa so precej visoke. Daleè prednost tak¹nih institucij je, da gre veliko bolj tiho kot samostojni rezalniki, imajo veè varnostnih funkcij, ki ¹èitijo pred po¹kodbami.

Na trgu so tudi mehanski rezalniki - za jajca, krompir in èebulo. Predlog je odlièen. Dovolj so dobri, da jih lahko razre¾emo veliko hitreje kot no¾. Uèinkovite so, ker ne potrebujejo elektriène energije.