Blagajna idwidnica

In vitro (in vitro oploditev je to predvsem re¹evalna tabla za pare, ki zaprosijo za otroka. To je stabilen in stresen proces, vendar pa lahko mnogi sreèni pari, zahvaljujoè tej metodi, u¾ivajo ¾eleno potomstvo, èeprav so se nove oblike izkazale za nezanesljive. Zdravljenje raèuna na povezavo sperme z jajcem v laboratorijskih pogojih, zunaj ¾enskega telesa.

Indikacije za metodo se lahko oblikujejo tako v delu partnerja (zmanj¹ani parametri semena, èe je tudi znano (obstrukcija jajcevodov, nezmo¾nost ovulacije. Pogosta indikacija za in vitro oploditev je idiopatska neplodnost, katere vzroki niso znani. Pred izvedbo testa in vitro mora bolnik opraviti niz laboratorijskih testov in partnerja za raziskovanje sperme. Nadalje morajo bodoèi star¹i pisno poznati postopek. Naslednji postopek je hormonska (farmakolo¹ka stimulacija ¾enske v projektu za poveèanje ¹tevila zrelih oocitov. Zdravila in njihovo odmerjanje doloèi posameznik specialist, v skladu s sadovi predhodnih ¹tudij bolnika. Naslednja sezona je pridobivanje ¾enskih jajènih celic v obdobju, ki ga doloèi specialist. Zdravljenje poteka v splo¹ni anesteziji in traja nekaj minut. Sestoji iz prepu¹èanja vidnih veziklov v obeh jajènikih v smislu zbiranja folikularne tekoèine, ki vsebuje oocite. Hkrati bolnikova partnerica poroèa o spermiji (potrebno je ohraniti abstinenco veè dni pred operacijo. Drugi korak je zdru¾iti zbrane jajène celice s semenèico v laboratorijskih pogojih. Zarodki, ki nastanejo v tej raztopini, se prenesejo v inkubator, kjer obstajajo veliki razlogi za njihovo rast. Po nekaj dneh se nanese na maternico pacienta s pomoèjo tankega katetra. To stanje metode ni veliko, zato ne potrebuje anestezije. Po prenosu zarodka mora bolnik zmanj¹ati telesno aktivnost (kratka abstinenca je koristna in izbolj¹ati preprost naèin ¾ivljenja. Po dvanajstih dneh mora poroèati kliniki, ki potrjuje biokemièno noseènost. V petem tednu po posegu je potrebno pripraviti ultrazvok, ki potrjuje noseènost. V primeru okvare je mogoèe postopek ponoviti z uporabo pripravljenih, rezervnih zarodkov. Po zadnjih raziskavah je uèinkovitost in vitro okoli 40%. Sedanja metoda je vedno zadnja pomoè za pare, ki neuspe¹no i¹èejo otroka.