Blagajne rzeszow

Na podlagi Odloka ministra za finance z dne 4. novembra 2014 o blagajnah so se nekateri ponudniki storitev sooèili z dilemo, ali je bolj¹a izbira za njihovo delo davèna blagajna ali fiskalni tiskalnik. Doslej so bili ¹tevilni davkoplaèevalci, ki opravljajo finanène dejavnosti o polo¾aju fiziènih oseb, odstopili od zadnjega cilja.

https://si.biostenix-sensi-oil.eu/Biostenix Sensi Oil - Učinkovit način za težave s sluhom

Obravnaval je motoriste, zdravnike, odvetnike, frizerje, kozmetièarke, vulkanizerje in ¾enske, ki nudijo gostinske storitve. Prag, ki odstopa od obveznosti evidentiranja elektronskega prometa, je ¹e vedno 20.000, po besedah ministra pa bo nova uredba pomagala omejiti prikrivanje realnega prometa in edino zmanj¹ati sivo cono.Davèna blagajna se od tiskalnika razlikuje po tem, da gre za popolnoma samostojen obrok, ki ga opravlja samo prodajalec in je namenjen opravljanju kakr¹nih koli poslovnih ali storitvenih opravil. Njena osnova (PLU je izbrana znotraj. Naprava je nato ustrezno namenjena ponudnikom storitev, majhnim in majhnim trgovinam. Istoèasno se lahko igra v hitrih komercialnih objektih, obstaja pa tudi bolj vidna sistemska blagajna, ki deluje samostojno ali je del prodajnega sistema. Prednosti blagajn so hkrati nizki stro¹ki nakupa, ¹iroka paleta modelov, na primer prenosni. Pomanjkljivosti vkljuèujejo: brez dostopa do ravni zalog neposredno iz orodja, brez mo¾nosti uporabe kompleksnih sistemov rabatov in izdajanja raèunov z DDV.Novitus bono e fiskalni tiskalnik ne more delati sam, ¾eli biti povezan z raèunalnikom, zato, èe ga pretiramo, razmislimo o tem. Podpira ga raèunalni¹ki program, ki ga vodi prek vmesnika RS-232 ali USB. Tiskalniki so v glavnem namenjeni velikim maloprodajnim verigam z obse¾no blagovno bazo (tudi veè deset tisoè izdelkov. Druge znaèilnosti teh orodij, ki vidijo enako mo¾nost izdajanja raèunov z DDV in drugega vpogleda v nivo skladi¹èa, slabosti pa so precej¹nji stro¹ki nakupa in zahtevana raèunalni¹ka knjiga.