Bralnik kod v blagajni

V skladu z upravièenostjo do cilja iz leta 2014 subjekt, katerega prodaja za delo fiziènih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti in pav¹alni kmetje, ni presegla 20.000 PLN na leto, ni bilo treba evidentirati pri registracijskih uradih. Kako so se spremenili ti recepti? Ali je potrebna blagajna v gostinskih obratih?

Od leta 2015 se omenjeni predpisi niso veè uporabljali na obrazu, ki se ukvarja z vo¾njo majhnih barov, prostorov s pripravljeno hrano in kabino s »hitro hrano«. V primeru veljavnih doloèb se ta preprostost ne uporablja tudi za subjekte, ki ponujajo storitve, povezane s hrano, v nepremiènih gostinskih obratih. Gre tudi za tiste, ki sezonsko predstavljajo svoje storitve. Podobna kakovost je tudi v uspehu subjektov, ki se ukvarjajo s pripravo hrane za zunanje prejemnike.V povezavi s spremembo predpisov v letu 2015 so vsi zavezanci za gastronomske storitve vsak dan obvezni uporabljati blagajno pri prodaji. V tej obliki velikost stanovanja ni pomembna, pa naj gre za absolutno restavracijo ali majhen bar, èe deluje sezonsko ali celo leto. Poziranje se ne spomni vi¹ine dose¾enega uèinka.Potovanje bi moralo biti dejstvo, da je zakonodajalec pomislil na stanje uvajanja tak¹nih valut na podroèju gostinstva. Zato je bilo treba denar, ki vstopa v restavracijo, doloèiti najkasneje do 1. marca 2015. Do tega dne je banka zahtevala obstoj, impregniranje, programiranje, pripravljenost za proizvodnjo in dodatno poroèanje davènemu uradu. & nbsp; Blagajna bi morala zapomniti in si zapomniti name¹èeno & nbsp; programsko opremo za gastronomijo z novimi stopnjami DDV za artikle v bogatih kategorijah, kar je bil obièajen razlog za zmago z 90% popustom pri nakupu blagajne.

Pri uspe¹nem zagotavljanju gostinskih storitev, da davèni zavezanec do 31. decembra 2014 ni presegel meje prometa (20.000 PLN, je morala blagajna najkasneje do 1. marca 2015 vstopiti v najbli¾je delo. Ko pa je davkoplaèevalec z majhno gastronomijo pred 1. januarjem 2015 presegel mejo prometa, da bi se sprostil iz blagajne, vendar ne v decembru, ampak novembra, je moral fiskalni znesek vstopiti do 1. februarja 2015.Izlet si zaslu¾i tudi obveznost uporabe blagajn za jedilnice, odprte po 1. januarju 2015. Sedaj bi bilo treba v zadnjih prostorih v 2-meseèni ureditvi doloèiti blagajno, ki se prièakuje ob koncu meseca, v katerem je bila realizirana prva pomoè v gostinstvu.