Brezplaeni raeunalni ki programi

Trenutno je skoraj vsak èlovek na svetu pametni telefon. Njihova majhna pristojbina in enostavna dostopnost sta bila neloèljiva soseda ljudi. ©e posebej, da je njihova praktiènost in hkrati majhna velikost ta slog mobilnega telefona tudi mo¾nost za prenosne raèunalnike in tabliène raèunalnike, ¹e posebej, èe smo na poti, velikost in dol¾nost na¹ega blaga pa ne gredo na pakiranje dodatne obremenitve. Ni èudno, da uporabniki z idejo personalizacije svojih pametnih telefonov v sodobni obliki, z enim klikom pojdite na najbli¾jo aplikacijo ali celo v skupno rabo s prijatelji in na¹imi fotografijami, izku¹njami, prikazi ...

In za kolesarje ni pomanjkanja zanimivih dodatkov za pametne telefone, kar ne bo samo, da bi se vozili na dvokolesnici in vam bodo omogoèile hitro raèunanje vtisov vo¾enj na socialnih platformah. Kolesarske aplikacije, ki smo jih na¹li, vam bodo prav tako omogoèile hitro iskanje najprimernej¹e kolesarske poti za nas in vam pomagali pri izgubi poti.

Endomondo Sports Tracker - Endomondo se ¾e dolgo igra s ¹portniki. Njegova lastnost ¹teje v realnem èasu, merjenje razdalje, ki smo jo potovali, èasa usposabljanja in ¹tevila kalorij, ki so jih spali. Aplikacijo je mogoèe brezplaèno pridobiti prek trgovine Google. Po ¾elji lahko kupite razlièico PRO, ki nam bo omogoèila razvoj dodatka za veè novih delovnih mest.Google Maps - aplikacija po ¹tevilnih spremembah, ki jih doloèi proizvajalec, ko lahko delujejo kot polnopravne navigacijo mo¾ni tako, da tega sistema brez povezave, in uporabniku prijazen vmesnik omogoèa nastavitev primerna za nas nekako tako glede na naèin prevoza, ki so se gibljejo (mo¾nost, da dajo na pohod naèin vo¾nje in kolesarjenje. Dodatek ne le zagotavlja, da boste vedno na¹li z mo¾nostjo potovanja do doma, ampak ¹e vedno nam bo pokazal, kje smo izbrali najbli¾je kavarne ali palice.Bike Repair - dodatek je zelo koristen za uspeh, ko se bojimo, da ne bomo mogli popraviti vozila v primeru morebitne ¹kode med vo¾njo. Nato je nepogre¹ljiva aplikacija, èe nimamo dovolj tehniènega znanja in ¾elimo nekaj èasa na dalj¹em potovanju. Edina pomanjkljivost aplikacije je njen jezik: ¾enske, ki nimajo dobrega angle¹kega jezika, so lahko te¾ave.

https://strong-gel.eu/si/

Zgornje prijave za kolesarje so samo kapljice v morju dodatkov v naslovu veèja ali manj¹a omemba kolesarjev. Medtem ko je poln, kot je nepotrebno, menimo, da je namestitev zgoraj navedenih treh zelo uporabna pri nadaljnji uporabi kolesa.