Centralni sesalnik bim

Proizvajalci centralnih sesalnikov zagotavljajo, da je vgradnja centralnega sesalnega sistema koristna, vendar ne kadar koli med gradnjo, ampak tudi v primeru ponovne gradnje v blokih, ki so ¾e v uporabi ali so v fazi prenove. Centralni sesalniki se sploh ne zbirajo v palaèah in vzdr¾evanju, predvsem v industrijskih prostorih. Filtracijski sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v stanovanjih, visoka èistilna moè in slab naèin delovanja zagotavljajo veliko radost uporabe centralnega sesalnega sistema. Centralni sesalni sistem je name¹èen iz drugih elementov:

Centralna napravaCentralna enota, t.j. sesalnik - obièajno je name¹èena v loèenih komunalnih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kurilnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava ima filtre, ki prepreèujejo vse veèje neèistoèe, vendar ta parameter ne zmanj¹uje sesalne moèi sesalnika, ki ostaja nespremenjena ne glede na kolièino prahu v agregatu.Izhodna vtiènicaZraèna loputa omogoèa evakuacijo zraka brez prahu zunaj stavbe. Vse alergene, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, se vr¾ejo zunaj stavbe, ki izbere neprijeten vonj zraka iz obroka, glede na na¹e te¾ave pri tradicionalnih prenosnih sesalnikih.Namestitev sesanja & nbsp;Sesalni vodi v ko¾i PVC cevi so organizirani pod ometom, v razpokah sten, v zemlji¹èih zgrajenih objektov ali na ometu. Omogoèajo prikljuèitev sesalnih prikljuèkov na centralno osebo. V objektih, ki so ¾e na voljo, lahko za ta naèrt uporabite podstre¹je, stene in namestitvene kanale.Sesalne vtiènice & nbsp;Nahajajo se v objektu tako, da s sesalno cevjo (7-12 metrov lahko dose¾ejo tudi najbolj oddaljene vogale prostorov. Najbolj popolni pogoji sesanja so zagotovljeni s sesalnimi vtiènicami, ki se nahajajo v osrednjem ozadju, na primer v hodniku ali na hodniku. Priporoèeno s strani distributerjev centralnih sesalnih sistemov, je ¹tevilo sesalnih vtiènic 1-3 vtiènic na povr¹ino pribli¾no 80 kvadratnih metrov.