Centrifugalni rezalnik

Atexovo usposabljanje ali obseg usposabljanja se analizira in vkljuèi v zadeve znanega posameznika ali organizacije. Naslednji seznam prikazuje najpomembnej¹a vpra¹anja, na podlagi katerih se oblikuje konèni naèrt usposabljanja. Ta seznam se lahko v ustreznih primerih raz¹iri, da se vkljuèijo dodatna vpra¹anja.

http://si.healthymode.eu/herbasnorex-ucinkovito-smrcljivo-sredstvo/

Atex usposabljanje vkljuèuje:pravne podlage v povezavi z eksplozivno varnostjo: direktiva 137 ATEX in nacionalna ureditev,Direktiva ATEX95 in nacionalni predpisi; & nbsp; vzajemni odnosi med direktivama ATEX137 in ATEX95,pravna podlaga v kombinaciji s po¾arno varnostjo: Odlok Ministrstva za notranje zadeve in upravo z dne 7. 6. 2010 o po¾arni za¹èiti prostorov, gradbenih objektov in stanovanj; vzajemno obve¹èanje z naèelom ATEX137,glavna naèela za ocenjevanje in pomen obmoèij nevarnosti eksplozije; ekstremna ocena primernosti eksplozivnih parametrov plinov, tekoèin in hlapov prahu,elektrostatièno ozemljitev - pomen te¾av, formul in povpreènih tehnolo¹kih re¹itev,vrste eksplozijske za¹èite, ki se uporabljajo v tem sektorju, in osnovne resnice njihove izbire; osnovna pravila za za¹èito procesnih naprav pred nevarnostmi eksplozije,primeri enot, ki prikazujejo uèinkovitost uporabe posameznih sistemov za za¹èito pred eksplozijami,glavna naèela varnega vodenja knjig in delovanja strojev v potencialno eksplozivnih obmoèjih,primeri eksplozij v sektorju,stopnjo in razpolo¾ljivost prezraèevanja ter obmoèje eksplozijsko ogro¾enega obmoèja, na primer plinskih naprav, vodika, plina propan-butan, acetilena; polnilne toèke za baterije, varnostne omarice za shranjevanje kemikalij,elektrièni stroji v bli¾ini nevarnosti eksplozije - splo¹ne smernice za pritrdilne naprave,gro¾njo nevarne nesreèe v sektorju; izbrane te¾ave v zvezi s skladi¹èenjem, odpra¹evanjem, sistemi za ravnanje z ogljem v elektrarnah, omejitve, povezane z uporabo sistema za razbremenitev eksplozije,procesov in hitrih nevarnosti za procese biomase.