Eksplozijska za eita ex

Za¹èita pred eksplozijami je zavarovanje pred eksplozijo, ki je ena od najpomembnej¹ih dejavnosti na obmoèjih, ki jih ogro¾a tak¹na eksplozija. V naèrtu pravilnega prepreèevanja v¾iga ali po¾ara je treba pripraviti dobro varnostno metodo proti eksploziji. Te re¹itve se bodo uporabljale predvsem na celotnih obmoèjih, kjer obstaja nevarnost po¾ara v nekak¹ni pomoèi.

Hkrati bodo obravnavane metode usmerjene povsod, kjer je v sektorju eksplozivni prah. Sistem protieksplozijske za¹èite je name¹èen predvsem na eksplozijsko-varnostnem sistemu. Ta proces se nana¹a predvsem na prvo fazo eksplozije. Nato uporabite sredstvo, katerega konec bo odpravil eksplozijo v napravi. Posledica tega je, da se eksplozija ne prenese in se istoèasno potisne po v¾igu. Vse to je sreèno, da se ogenj ne premika. Obravnavana stvar je osamljen eden od najpogostej¹ih naèinov za za¹èito pred eksplozijo, in ko jo dose¾e, bo za¹èiten pred njegovim koncem. Zmanj¹uje konce eksplozije. Tak¹ni dejavniki, kot so cilindri za ga¹enje, senzorji tlaka, optièni senzorji, senzorji prahu in nadzorne plo¹èe, se dvigajo hkrati. Naslednji korak je razbremenitev eksplozije. Ta postopek je sestavljen predvsem iz odvajanja uèinkov eksplozije izven za¹èitene naprave. Posledièno se tlak v napravi vrne na pravilno raven. Med reliefnimi sistemi so dekompresijske plo¹èe, zavihki s samozapiralnim mehanizmom in brez¾ièni sistemi za razbremenitev. Zadnja faza sistema za za¹èito pred zagonom je odklapljanje eksplozije. To je zadnji slog, ki odseva eksplozijo. Njena toèka je najprej zapiranje cevovodov ali kanalov. Zakaj? Prviè, ker sta prej¹nji metodi odpravili samo uèinke po¾ara. Vendar pa lahko nekateri preostali uèinki eksplozije pridejo skozi cevi in kanale, ki lahko povzroèijo sekundarne eksplozije, tudi bolj obremenjujoèe. Zato in sistem zapiranja trpi zaradi naèrta za prepreèevanje ¾e omenjenih sekundarnih eksplozij. Na primer, gasilni cilindri, zaporni ventili, zaporni ventili, sistemi za prekinitev eksplozije, povratni ventili in podobno.