Elektronski in svetlobni mikroskop

Trenutno je metalurgija del, ki ne zajema samo procesov oblikovanja in oblikovanja plastike, ampak se osredotoèa tudi na prouèevanje skupin v makro razredu. Pri zadnjem predmetu se eksperimenti obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. Vendar pa so se le v relativno kratkem èasu v metalurgiji uporabljali razlièni tipi mikroskopov. V novih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi izdelki. Danes so metalografski mikroskopi izjemno pomembni na terenu, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. Obstaja najnovej¹a tehnologija slikanja, ki se izvaja na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo pozornost strukturam na atomski plo¹èi in svetlobnim mikroskopom, ki jih odlikuje manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo razliène naèine mikro-razpok v blagu ali njihovem zaèetku. Mo¾en je obstoj in izraèun prispevka faze ter natanèna doloèitev posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko doloèimo tudi ¹tevilo in naèin vkljuèevanja ter ¹tevilne pomembnej¹e dejavnike iz vizije metalurgije. Na primer, pogosto mikroskopska opazovanja na novo ustvarjenega materiala omogoèajo specifièno opazovanje strukture materiala, tako da lahko dolgoroèno prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj smo zaradi tega sposobni zaznati materialne napake. Vendar pa ne pozabite, da je ravnanje s to vrsto opreme te¾ko. Iz zadnjega razloga lahko preskuse opravljajo le usposobljene osebe.