Fiskalni tiskalnik ki ga izberete

https://ecuproduct.com/si/diet-stars-okusna-pot-za-tanko-sliko/

Èe imate restavracijo, bar, kavarno ali hitro prehrano z jedmi iz zrezkov, je ta izdelek za vas. Od leta 2015, vse ¾enske, ki je napredovala na Poljskem, toèko catering, tudi ti "majhna gastronomija" je namenjena registriranju prodaje prek blagajne, ne glede na velikost prometa.

V praksi lahko na gastronomskih podroèjih dose¾emo prvi dve vrsti naprav: fiskalno blagajno, to je napravo, ki deluje neodvisno, in fiskalni tiskalnik, ki mora biti povezan z raèunalnikom s prodajno aplikacijo, ker ni niti lastna tipkovnica. Ta drugaèna re¹itev je povezana z resniènimi restavracijami ali hitri prehranjevalnimi verigami. Majhni prostori obièajno niso raèunalni¹ki programi, ki bi slu¾ili strankam na posameznih mizah.Fiskalna blagajna za gastronomijo bi morala imeti malo pomembnih znaèilnosti, ki bi jo razlikovala od obièajne blagajne in izbolj¹evala delo natakarjev ali gostiteljev, kot so: poveèana moè za poplave in umazanijo, trajna baterija, hitra zamenjava papirja, intuitivna in enostavna storitev ali hitri izpis, uporabnika, ki z veseljem èaka na mizo za na¹o poravnavo. Dodatna prednost je mo¾nost shranjevanja elektronske kopije raèuna, ki bo shranil natisnjene fotografije, na primer na pomnilni¹ki karti, kar jim omogoèa, da zbirajo 5 let, kot to zahteva zakon.Fiskalna blagajna za gastronomijo mora biti optimalne velikosti, ki omogoèa njeno tesno uporabo na pultu ali pri mizah, kot tudi premikanje po celotnih prostorih, pa tudi sve¾a in lahka zasnova. Gastronomska programska oprema je namenjena natanènemu spremljanju prodaje in raèunovodstvu dolgih natakarjev.Nakup blagajne pomeni veè pivcev z bolj zdravimi stro¹ki za ¹tevilne zaèetnike, zato je vredno omeniti, da èe je izpolnjenih veè pogojev, lahko dobite do 90% denarne cene za va¹ zadnji projekt. Predvsem je vredno dobro preuèiti denar za gastronomijo, tako da lahko upam, da ga preverim in usposobim ljudi s standardi njegove uporabe in skladnosti s projekti, ki bodo slu¾ili restavracijam.