Gastronomske tehnologije na svetu

Direktiva ATEX, imenovana tudi nova direktiva o re¹itvah, je dokument, katerega pomemben cilj je pribli¾evanje pravnih doloèb dr¾av èlanic Evropske unije na podroèju za¹èitnih sistemov in naprav, ki se èutijo na obmoèjih eksplozije metana in premogovega prahu.

Onycosolve

To naèelo v prvi vrsti opredeljuje glavne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in metode za dokazovanje soglasij s prvimi varnostnimi zahtevami.Evropski standardi igrajo pomembno vlogo v direktivi, ki podrobno opisuje tehniène metode za dokazovanje skladnosti z varnostnimi trditvami. V skladu z direktivo, da je izdelek toèen s standardom, ohranja sodelovanje s strogimi varnostnimi zahtevami.Skupne zahteve za opremo in za¹èitne ukrepe za uporabo na potencialno eksplozivnih obmoèjih najdete v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, razmi¹ljanju in konstrukciji, mo¾nih virih v¾iga, gro¾njah zaradi zunanjih vplivov, zahtevam za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.Proizvajalec mora skupaj s priporoèili prepreèiti nastanek eksplozivne atmosfere z opremo in za¹èitnimi sistemi, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, prepreèi ali zmanj¹a eksplozija.Jedi in za¹èitni ukrepi morajo ¾iveti resnièno oblikovan naèin, da se ustrezno prepreèi mo¾nost eksplozije. Pripraviti jih je treba z uèenjem tehniènega znanja. Deli in sestavni deli naprav morajo delovati stabilno in skupaj z nasveti proizvajalca.Vsaka naprava, obrambni sistem in aparati morajo biti oznaèeni s CE.Materiali, ki se uporabljajo za izdelavo naprav ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vremenom ne more biti nobenih reakcij, ki bi lahko povzroèile potencialno eksplozijo.Jedi in za¹èitni ukrepi ne smejo povzroèiti po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da zaradi njihovega zdravljenja previsoka vroèina in sevanje ne bosta nastala. Ne morejo povzroèiti elektriènih nevarnosti, prav tako ne morejo vplivati na nevarne situacije.