Gozdni po ari razcepljeni

Sodobne ATEX instalacijeOpra¹evanje zraka s prahom (veèinoma lesnega izvora, barvami v prahu ali finim premogom je lahko zelo ¹kodljivo za dobièek, predvsem zaradi zelo visoke nevarnosti eksplozije. Po raziskavah je seveda velika koncentracija majhnih pelodnih zrn najpogostej¹i vzrok eksplozije. Vir v¾iga cvetnega prahu ne more ¾iveti samo z odprtim ognjem, ampak tudi z majhno elektrièno iskro, mehanskimi iskrami ali elektrostatiènimi tokovi. Za za¹èito pred eksplozijo uporabite moderne ATEX naprave. Za poroko na domaèem trgu je vedno veè profesionalnih podjetij, ki upravljajo visoko zmogljive naprave po zelo enostavni ceni, zaradi èesar ne bi smelo biti veèjih te¾av pri iskanju ustreznih strokovnjakov.

Sistemi za varno prezraèevanje in odstranjevanje prahuDa bi naprave za odsesavanje in prezraèevanje postale stare, ko so zelo aktivne, uporabite poseben sesalni, lokalni izpuh (po mo¾nosti v konstrukciji samonosilnih roèic in nape, ki so name¹èeni èim bli¾je mestom izpusta onesna¾enja. Potrebno je zapomniti si plus in zagotoviti, da se vsi pra¹ni grozdi ves èas popolnoma odstranijo, s èimer se prepreèi, da bi se prah premaknil in se spet usedel. Pomembno vpra¹anje je popolno in sistematièno praznjenje posod za prah. V primeru, ko se prah postavi na tla dvorane, je vredno uporabiti posebne industrijske sesalce. Profesionalne naprave ATEX morajo biti nad pravilno ozemljenimi in, kar je najpomembnej¹e, ne morejo kopièiti elektrostatiènih nabojev, preko katerih lahko pridejo do iskre. Odvodni kanali morajo biti izdelani z debelino stene od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatorji in filtriV novih sistemih za prezraèevanje in odstranjevanje prahu, ki so od zaèetka ogro¾eni, je vredno uporabiti ventilatorje in filtre z dobro eksplozivno za¹èito skupaj z najnovej¹imi informacijami ATEX. Eksplozijski filtri morajo biti posebni eksplozijski paneli. Glede na njihove potrebe so lahko ena ali veèkratna uporaba. Pod vplivom eksplozivnih finih ATEX konstrukcij se membrana hitro razpoèi, pri èemer vse eksplozivne pline spusti neposredno v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne po¹kodujejo. Sistemi, ki jim grozi eksplozija, morajo biti opremljeni z dodatnim sistemom za ga¹enje s sveèko, tudi s sodobnimi sistemi za ga¹enje po¾ara v sami instalaciji. Poleg tega morajo biti vsi prezraèevalni kanali, ki se vodijo do filtra, opremljeni z nepovratnimi loputami, ki popolnoma prepreèujejo ¹irjenje plamena v samem objektu, kar lahko povzroèi eksplozijo nevarnega prahu v filtrih.

Zmanj¹evanje eksplozijeNovi sistemi za prepreèevanje eksplozij so trenutno najuèinkovitej¹i in redno uporabljani naèini za za¹èito razliènih naprav pred uèinki eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije se proizvajajo predvsem s posebnim HRD cilindrom, infrardeèimi senzorji in senzorji tlaka ter strokovnim nadzornim centrom. Pomembna naloga sistema je takoj¹nje prepoznavanje eksplozije v zaèetni fazi. Nato se vbrizga posebno sredstvo za bla¾enje, katerega naloga je prepreèiti nevarno eksplozijo. Sodobne ATEX instalacije predstavljajo izjemno tesen odzivni èas. Od zaznavanja nevarnosti eksplozije lahko le tisoèinka sekunde preide v njeno popolno zatiranje.