Industrija dela 2015

Knjiga v industriji se osredotoèa na ¹tevilne nevarnosti. Gro¾nje ne povzroèajo le èlove¹ke pomanjkljivosti, temveè tudi stroji. Pri naèrtovanju delovnega mesta, v katerega vstopajo elektriène naprave, je treba paziti zlasti na varnost zaposlenih.

Pijaèe, ki varujejo ljudi pred okvarami strojev (npr. Odpoved, name¹èajo varnostna stikala. Njihova vezava je navsezadnje èim manj¹a nevarnost nesreè z delovanjem in po¹kodbami.Pravilno name¹èena varnostna stikala morajo ljudi za¹èititi pred nesreènimi incidenti. Varnostno stikalo upo¹teva nalogo zaustavitve nadaljnjega dela stroja s po¹iljanjem kljuèa na telo, ki upravlja stroj. Podatki o okvari ali drugem dogodku so podani osebi, ki nadzoruje delo strojev. Naloga te dame je, da ustavi stroj.Varnostno stikalo je na splo¹no na voljo. Gostje morajo imeti kadar koli na delovnem mestu dostop do tega gumba. Stikalo mora biti jasno in dostopno vsem.Na trgu je veliko vrst varnostnih stikal. Pijaèa iz njih ima varnostno stikalo za gobe. Ta tip stikala / gumba je splo¹no znana in priznana s strani skupine ¾ensk. Njegovo ravnanje je zelo preprosto. Goba je rdeèa, ki takoj pritegne pozornost in signalizira, da lahko njeno jemanje podpira oblike nevarnosti. Druga vrsta varnostnega stikala je ¾ièno stikalo. Ni veliko bolj obèutljiv, vendar ga ne potrebuje veè ve¹èin.Pri vgradnji varnostnih stikal je potrebno, da se gostje seznanijo z nasveti za delovanje odklopnika, doloèijo njihov namen in predstavijo posledice pomanjkanja motenj v primeru, da se obveznost, ki je obvezna, vkljuèi v varnostni gumb.Pri oblikovanju novega delovnega prostora je treba opozoriti, da je cilj dobre delodajalce dobra varnost zaposlitve, za¹èita zaposlenih pred nevarnostmi, ki izhajajo iz opravljanja stvari. Dol¾nost ljudi je, da uporabljajo osebno in veliko osebno za¹èitno opremo. Odstopanje od uporabe tega varnostnega standarda lahko povzroèi resne posledice.