Informacijski sistem nov zemlji ki in hipotekarni register

Z nenehno nara¹èajoèo globalizacijo in internacionalizacijo vseh elementov dru¾benega ¾ivljenja, ki jo spremljajo, dose¾e vpra¹anje prilagajanja doloèenih proizvodov domaèim trgom, na katerih jih je treba dostaviti. Ta dela so podana na skoraj vseh podroèjih, zlasti v industriji in IT. V uspeh mnogih tehnolo¹kih izdelkov je omenjena prilagoditev sestavljena iz elementov programske opreme.

Obstaja enak nabor dejavnosti, ki vkljuèuje nalogo prilagoditve doloèenega izdelka sredstvom doloèenega trga. Prviè, temelji na izvajanju tako imenovane lokalne razlièice programske opreme s prevajanjem vseh stavkov in izdelavo loèene dokumentacije, ki je primerna za doloèeno dr¾avo. Pogosto je poleg obièajnih prevajalskih procesov treba uvesti tudi loèene sisteme: metriène in datiranje, ki bodo skupaj z pomembnimi temelji doloèenega trga.Proces, ki je pogosto oznaèen s simbolom L10n, je ustvarjen tako, da uresnièi loèeno razlièico spletne strani doloèene storitve, da bi raz¹iril njeno priljubljenost z ljudmi iz drugih dr¾av. Nato je potrebno veliko dela, zlasti v procesu vzpostavitve specifiènega podjetja za te trge. Da bi ostali odgovorni in pravilni, morajo upo¹tevati ¹tevilne dejavnike, med drugim, vendar ne omejeno na posamezne izraze na doloèenem obmoèju in celo na izbrana nareèja. Ustrezno izvedene metode ne bodo samo poveèale razpolo¾ljivosti storitve, temveè bodo delovale tudi na podoben naèin za podobo podjetja.