Mednarodno sodelovanje obeine

Odprtje meja tudi mo¾nost sodelovanja mednarodnih znamk v zadnjih letih je za prevajalce prineslo ¹tevilne nove razlièice. Spremljajo predsednike, predstavnike velikih korporacij in u¾ivajo razliène prevode, tako na poslovnih sreèanjih kot pri pomembnih pogodbah. Tak¹na dejavnost je pomembna in absorbira veliko ve¹èin, ne le jezikovnih spretnosti.

Sama konsekutivna interpretacija je te¾ja situacija, kjer vpliv ne prekine govornik, ampak jo zazna, in ko se prevede, se prevede v ciljni jezik. V tem smislu je treba poudariti, da konsekutivno prevajanje ne zadeva natanènega prevajanja mnenja vsakega govorca, temveè da se iz pozornosti usmeri najpomembnej¹e elemente in zagotovi splo¹en pomen. Prevajalci sami priznavajo, da je to nemogoèa naloga, kajti poleg poznavanja enega jezika se mora biti sposoben logièno razmi¹ljati. V krizi se je treba odloèiti, kaj je najpomembnej¹e v danem stavku.

Simultano tolmaèenje je bolj priljubljena oblika prevajanja. V obravnavanem primeru prevajalec - z uporabo slu¹alk - sli¹i izvirno noto in dodatno pojasni besedilo, ki ga je sli¹al. Ta standard prevajanja se obièajno uporablja v televizijskih ali radijskih èlankih.

Najpogosteje, vendar je pomembno, da se sreèamo z linijsko zvezo. Ta vrsta prevajanja raèuna na dejstvo, da govornik govori 2-3 stavke, naredi odmor, tudi v tem èasu prevajalec izgovori iz izvornega jezika v zadnji. Medtem ko konsekutivno tolmaèenje zahteva zapiske, konec prevodov prevodov zaradi specifiène kolièine besedila ni potreben.

Zgornji primeri so le nekatere vrste prevodov, sèasoma pa tudi spremljajoèi prevodi (zlasti na sestankih dr¾avnih organov in politikov ali pravni / sodni prevodi.

Preprièan je sam: v tolmaènem delu je poleg popolnega poznavanja doloèenega jezika tudi deljen refleks in koncentracija, vendar ¹e vedno imata dikcijo in dosegla raven vzdr¾ljivosti. Zato je pri izbiri prevajalca vredno preveriti njegove sposobnosti.