Modna revija chanel 2018

Prej¹njo soboto je bila predstavljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko gledalcev, ki so ¾eleli preveriti, kaj bodo oblikovalci pripravili na zavezujoèo sezono. Med obèinstvom smo lahko razumeli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je vladal v najtemnej¹i komponenti, celotna pa se je odvijala brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Uporabljali so popolnoma preproste in zahtevne tkanine z velikimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili v odzivu na kvaèkanje. Z njimi je bila navdu¹ena tudi èipka, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem. Za lahka oblaèila so oblikovalci za ljudi, med drugim, ponudili pletene kape z velikimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ena s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po predstavi je bila pripravljena dra¾ba lepe poroène kreacije, pripravljene posebej za sve¾o slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega so bila ¹e vedno na dra¾bi nekatera oblaèila iz najrazliènej¹e kolekcije. Prihodki od zadnje prodaje bodo porabljeni za ustvarjanje siroti¹nice. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobre in dobre ukrepe. Njeni delodajalci so se veèkrat obrnili na prodajo svojih izdelkov in kako je material avkcije obstajal celo obisk take tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka zaèela poslovati danes v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava podjetje odpreti spletno podjetje, v katerem bi bile zbirke odprte, razen v nepremiènih hipermarketih.Na¹e lastno podjetje za oblaèila je eden od najbolj znanih proizvajalcev oblaèil. V popolnem svetu je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, v sedanjosti, predvsem pa najbolj velièastne krojaèe, krojaèe in oblikovalce. Obèasno ta dru¾ba izdeluje zbirke v znanju z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se v resnici ukvarjajo z bogatim uspehom, da se tisti, ki so zjutraj pripravljeni, ¾e pred ustanovitvijo trgovine odprejo v dolgih vrstah. Te zbirke potekajo isti dan.Materiali obstojeèih podjetij iz mnogih hitrih let so zelo priljubljeni med uporabniki, tako na obmoèju kot v tujini. Pi¹e o njej in ne opusti moèi nagrad, ki jih je prejela, in priznavajo, da so rezultati najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Enokratna lekarna za oblaèila