Osb sf b izjava o skladnosti

ES-izjava o skladnosti je potem pisna izjava proizvajalca (ali poobla¹èenega zastopnika, da je njegov proizvod ustrezen priporoèilom Evropske unije. Te informacije se morajo nana¹ati na enega ali veè proizvodov, ki so jasno opredeljeni s pomoèjo podjetja ali kode proizvoda ali so nedvoumno nedvoumni. Proizvajalec mora izdelek analizirati in narediti spremembe, ki so potrebne za izpolnjevanje zahtev direktiv.

Dr ExtendaDr Extenda - Ne sramujte se svojega penisa! Izkoristite Dr Extenda in pozabite na komplekse!

Pred izdajo izjave o skladnosti morajo biti proizvodi podvr¾eni postopkom ugotavljanja skladnosti in, èe so potrebni (ker izhajajo iz loèenih doloèb, morajo proizvodi kupiti tudi dobre certifikate. Postopek ugotavljanja skladnosti se dose¾e z izvajanjem posebnih zaporedij ukrepov. Gre za zadnje imenovane module in se obièajno navedejo z velikimi èrkami. Izbira tega zaporedja je odvisna od proizvajalca, ki je verjetno izbran po lastnem preprièanju iz predlogov, ki so mu bili predstavljeni naèeloma in zanimivi za dano blago. Pri nezapletenih izdelkih je lahko zaporedje sestavljeno iz nekega elementa (npr. Modula A, za naprednej¹e materiale pa so postopki (npr. Pri ¹tevcih elektriène energije lahko proizvajalec izbere module B + D, B + F ali H1 . Potem se dokumentira potek in sad aktivnosti. Proizvajalec ima materiale, ki imajo CE izjavo o skladnosti. Iz tega izhaja velika opomba v povezavi z izjavo proizvajalca o skladnosti, da se domneva, da izdelek, za katerega je bila dokumentacija pripravljena, izpolnjuje vsa bistvena prièakovanja in je enaka pri pomembnih predpisih.ES-izjava o skladnosti mora vsebovati druge informacije v skladu z naslednjo predlogo (skupaj s pravico ministra za infrastrukturo z dne 11. avgusta 2004 v bistvu o naèinih razglasitve skladnosti gradbenih proizvodov in sistema oznaèevanja z gradbeno oznako:1. Enotni identifikator izdelka - ¹tevilka XXXX2. Ime in naslov proizvajalca - in po potrebi tudi njegovega evropskega poobla¹èenega zastopnika3. Za izdano to izjavo o skladnosti je odgovoren izkljuèno proizvajalec (ali monter.4. Kaj predstavlja namen deklaracije - identifikator izdelka, ki bo omogoèil reproduciranje njegove vsebine, èe je potrebno - prilo¾ite sliko5. Zgoraj opisana izjava je v skladu z dobro zakonodajo Skupnosti (seznam.6. Sklicevanja na specifikacije ali fotografije na usklajene standarde - na katere se nana¹a izjava7. V resnih primerih je treba zagotoviti poznavanje sporoèene vrednosti, ki je posredovala in izdala potrdilo8. Druge dodatne informacije, kot so: v imenu katerih je bilo ime podpisano, datum in kraj izdaje, polo¾aj, ime in podpis.Po izdaji izjave o skladnosti lahko izdelek pridobi znak CE. Prisotnost te oznake na embala¾i izdelka navaja, da ne ¾eli direktiv EU. Ukvarjajo se z nalogami, povezanimi z varovanjem zdravja in kraja, varnostjo uporabe, ter doloèajo nevarnosti, ki jih mora proizvajalec odpraviti. Èe je izdelek predmet ugotavljanja skladnosti in nima izjave o skladnosti, ne sme biti vkljuèen na trg ali predan v Evropsko unijo. Proizvajalec ali informacije uspe vajo, èe predstavi svoj sede¾ zunaj Evropske unije - s strani njegovega evropskega poobla¹èenega zastopnika.