Planet zemlja evropa

Atmosfera, tj. Plinski ovoj, ki obdaja planet Zemljo, je verjetno pomemben neeksplozivni ali eksplozivni. Neeksplozivno, obstaja v situaciji, ko ne vsebuje eksplozivnih sredstev, kar omogoèa uporabo vseh standardnih izdelkov v njem.

Po drugi strani pa je eksplozivna, èe vsebuje elemente v obliki plina ali prahu, ki se lahko ¹tejejo za eksplozivne. Eksplozivna atmosfera je znana tudi kot potencialno eksplozivna atmosfera.Doloèitev eksplozijsko ogro¾enih obmoèij se opravi na podlagi razvrstitve na podlagi verjetnosti in trenutka nastanka eksplozivne atmosfere. Lahko govorimo o vnetljivih plinih, meglicah in vnetljivih parih ali o vnetljivih tekoèinah.

Kupi plinov, meglic in hlapov vnetljivih tekoèin prehajajo v tri cone:- obmoèje 0 - za katerega je znaèilno, da je prostor, v katerem ¹e vedno dolgo ¾elite eksplozivno atmosfero, ki vsebuje vnetljive snovi v obliki plinov, meglic in hlapov, \ t- cona 1 - v kateri se te vnetljive snovi pojavljajo le obèasno med normalnim delovanjem, \ t- cona 2 - v kateri se med normalnim delovanjem ne pojavi eksplozivna atmosfera in kako je - traja kratek èas.

Po drugi strani pa vnetljive tekoèine razlikujejo tako obmoèje kot:- cona 20 - v kateri se eksplozivno ozraèje v obliki oblaka vnetljivega prahu stalno i¹èe za dolgo èasa, \ t- cona 21 - v kateri se lahko med pravilnim delovanjem obèasno pojavi oblak vnetljivega prahu, \ t- cona 22 - v kateri oblak vnetljivega prahu med pravilnim delovanjem ne raste in èe se pojavi - se obna¹a le kratek èas.

Pojav eksplozijsko ogro¾enih obmoèij zahteva posebno upo¹tevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.