Porodni kega dopusta 2018

Lokalizacija programske opreme je del prilagoditve asortimana potrebam trga s prevajanjem razliènih znanj in dokumentacije programa v doloèen jezik ter spretno ujemanje z osnovnimi konvencijami v doloèenem jeziku. Pogosto deluje na naèin razvr¹èanja èrk v abecedi in se imenuje postopek L10n.Osebe, ki izvajajo dobro znano tuje podjetje, se morajo na pravi naèin seznaniti s konceptom lokalizacije programske opreme in zagotovo bodo uspe¹ne. Najpomembnej¹i vidiki na¹ega dela so odvisni od dobre lokacije programske opreme, zato bi jo morali dati staremu podjetju, ki ima na to veliko vtis. Trenutno jih praktièno ni nobenega problema z njihovim odkritjem, saj se z letom ¹e vedno pojavljajo na trgu, bitja, ki hodijo v njih, pa so strokovnjaki najvi¹je vrednosti. Veliko podjetij sodeluje s specifiènimi strokovnjaki na tem podroèju.Dobre in cenjene dru¾be, ki zagotavljajo tak¹ne storitve, bi nam morale ponuditi veèjezièno lokalizacijo programske opreme, lokacijo spletne strani, multimedijske lokacije in lokacije raèunalni¹kih iger, nekatera od teh podjetij pa tudi ustavijo lokalizacijski in¾eniring, kar zagotavlja popolno lokacijo. V takih podjetjih so usposobljeni jezikoslovci z zelo zahtevnimi poklicnimi izku¹njami, zelo dragoceni lokacijski in¾enirji, strokovnjaki za DTP, vodje projektov in preizku¹evalci. DTP strokovnjaki u¾ivajo zelo obse¾no pripravo na¹ih dokumentov za knjigo in tiskanje, tako da lahko prilagodijo datoteko v smislu grafike originalu ali pa ustvarijo popolnoma novo grafièno podobo. To opravijo strokovnjaki, ki so bili usposobljeni v sestavi virov v tujih jezikih.