Potrdilo 20

Osnovne predpostavke Evropske skupnosti

Natanèen odziv na ¹tudijo "kaj je certifikat CE?" povezan z re¹evanjem osnovnih predpostavk delovanja Evropske unije. Izra¾eno je, da so vsebina njenega igranja tri naèela: prost pretok blaga, zavedanje in denar. Za oblikovanje zgoraj navedenih naèel so se dr¾ave èlanice EU odloèile premagati vse ovire za trgovino znotraj Skupnosti in se dogovorile o skupni politiki do partneric, ki niso èlanice EU. Zaradi tega je trg Skupnosti ustvaril obmoèje izmenjave, podobno tistemu, ki uporablja sobo v eni dr¾avi. Prejeli ste ime enotne lokalne tr¾nice ali skupnega trga.

Skupni evropski trg in dajanje blaga na trg

Ena od najveèjih ovir, povezanih s trgovino med dr¾avami, so nacionalne zahteve glede polo¾aja in varnosti proizvodov. V vsaki dr¾avi so bili razlièni vzorci in norme, ki so se moèno razdelile med druge dr¾ave. Proizvajalec, ki je ¾elel ponuditi na¹e blago v razliènih dr¾avah, je moral vsakiè izpolnjevati razliène zahteve. V smislu odpravljanja te¾av v trgovini je bilo treba te razlike odpraviti. Standardov v zvezi z vraèanjem izdelkov ni bilo mogoèe odpraviti. Edini izhod je bil torej poenotenje delov na obmoèju celotne skupnosti, zaradi èesar je trgovinska menjava odvisna od teh zahtev.

V zgodnji fazi se je posku¹alo urediti predpise EU v zvezi s posebnimi kategorijami uèinkov in blaga. S povratno informacijo o visoki stopnji kompleksnosti in dolgotrajnih procesov je bil ta pristop spro¹èen.

Re¹itev se je izkazala za poenostavljeno re¹itev za tehnièno usklajevanje. Doloèene so bile bistvene varnostne zahteve za nekatere skupine izdelkov, ki morajo biti nujno izvedene, preden se proizvod ali material da na trg na resniènem evropskem trgu.

Podjetniki zunaj EU, ki morajo uvesti material za nakup na trgu Skupnosti, npr. Iz Turèije, morajo izpolniti, da bo njihov proizvod izpolnjeval standarde EU in standarde glede kakovosti. To dejstvo je v njihovih rokah.

Ustvarjeni so bili usklajeni standardi, s katerimi podjetniki vedo, katere osnovne zahteve je treba doseèi. Ta pravila niso vedno obvezna. Podjetnik, ki v naslednji re¹itvi doka¾e, da je njegov zaslu¾ek dodan teku na trgu Skupnosti.

Certifikat Ce - izjava proizvajalca

Znak CE je tako nenavaden kot izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje stroge zahteve po informacijah.V njem je znak osebe izjave proizvajalca ali poobla¹èeni zastopnik. Potrjuje, da se je izdelek pojavil v sindikatu z bistvenimi zahtevami, ki jih vsebuje informacija o danem izdelku. Tako lahko vidite eno ali veè drugih direktiv.

Zakonodaja Skupnosti predvideva domnevo o skladnosti in izvajanje minimalnih varnostnih zahtev za proizvod z oznako CE.

CE certifikat je prelo¾en na individualno odgovornost proizvajalca ali poobla¹èenega zastopnika. To sledi, ko se doka¾e, da izdelek izpolnjuje osnovne zahteve direktive. Za preverjanje tega dejstva se gradi postopek ugotavljanja skladnosti in po dobrem preverjanju izda izjava o skladnosti. Postopki ugotavljanja skladnosti so lahko bogati v odvisnosti od tveganj, ki so povezana z uporabo doloèenega blaga. Veèja je nevarnost premo¾enja od izdelka, medtem ko je globina te¾ka, nièesar ne naredi proizvajalec ali poobla¹èeni zastopnik. V izbranih primerih je priporoèljivo izpolniti zahteve celo ducat standardov Skupnosti.