Prah

Tovarne so stanovanja, v katerih se vsak dan proizvede prva surovina, ki bo zagotovo ¾ivela iz kamna, peska, polimerov, kemikalij, kovin in razliènih mas. ©tevilo teh izdelkov je & nbsp; v tisoèih ali celo na stotine tisoè na dan.

http://si.healthymode.eu/green-barley-plus-tablete-za-hujsanje-z-izvleckom-zelenega-jecmena/

Med obdelavo vsakega proizvoda se odpadki v bistvu izgubijo v posameznih posodah, ki se nato izpraznijo in odpadki odstranijo. Vendar pa je pri taki strojni obdelavi, kot dokaz granitne plo¹èe, odlièno prenesti veliko ¹tevilo prahu v zrak. Zemljo je tako fino, da tudi na¹a nosna votlina, specializirana za lovljenje majhnih delcev prahu, ni tako onesna¾ena, in vsak dan, ko zaposleni, ki opravlja obièajno proizvodno delo, inhalira ogromno ¹tevilo prahu. Lahko ga zlahka po¹kodujejo, povzroèajo napade ka¹lja ali alergijske reakcije, najpogosteje pa se onesna¾enje telesa s prahom pojavi ¹ele po deset ali dvajsetih letih delovanja v doloèenem obratu v ustreznih pogojih. Potem gremo k specialistu s pljuèno ali prehrambeno boleznijo, ali karkoli drugega, glede na tok, v katerem so prahovi napadli, in izvedemo, da poljske bolezni prihajajo samo iz prakse v sedanji trgovini.

Na ¾alost so tak¹ne zadeve zelo pomembne, toda danes jih lahko uèinkovito prepreèimo. Namestitev & nbsp; sistemov za odstranjevanje prahu, to je sistem za odstranjevanje prahu, & nbsp; v tovarnah, ki so izpostavljene motnjam v delovanju onesna¾eval, bo problem zmanj¹al. Pravzaprav je tak¹en sistem priporoèljiv za vse industrije, brez razloga do meje onesna¾evanja. Znano je, da bo v jeklarnah kolièina dima in prahu vi¹ja kot v tovarni stiropora, vendar so vedno v edinstvenih in novih rastlinskih gostih izpostavljeni ¹kodljivim vplivom onesna¾enja, èeprav razlièni vzorec in v prvotni koncentraciji.

Èe smo investitorji in imamo tovarno, bi morali razmisliti o sistemu za odstranjevanje prahu, preden sanitarni deportirji izvajajo nakljuèno oskrbo in nas prisilijo, da jo namestimo pod gro¾njo, da bomo likvidirali hi¹o. Seveda bo to povezano s stro¹ki nakupa in monta¾e filtrirnega sistema, lahko pa tudi s stro¹ki modernizacije dvorane, na kateri pokriva dano ¾ivljenje. Vendar pa je zdravje zaposlenih daleè od cene, po kateri je vredno vlagati, in ko bo to in ustrezno jo bomo zahtevali.