Prejemu 400

Obveznost hranjenja kopij potrdil je za mnoge podjetnike boleèa. Kopije je treba za potrebe davènega urada hraniti pet let.

Ko je transakcija zakljuèena, sta izdelana dva potrdila - originalna kopija, ki jo mora nato varovati dru¾ba, ki jo je izdala. Kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika imajo vedno obliko dolgih papirnih zvitkov. Tak¹en izstop se zbira z ustrezno velikimi te¾avami. Najprej gre za primere, v katerih mora podjetnik v na¹o ponudbo shraniti na tisoèe zvitkov. Poleg tega niso redko trpe¾ne, saj lahko zelo hitro zbledijo, kot dokaz pod vplivom sonène svetlobe, zato jih je treba skrbno za¹èititi pred ¹kodljivimi dejavniki.

Iz tega se vedno veè podjetij odloèa za vlaganje v davèno napravo novitus deon e, ki daje kopijo potrdila v elektronski obliki. Tak¹na re¹itev jasno olaj¹a zbiranje tak¹nih mo¾nosti. Namesto na tisoèe zvitkov je dovolj ena stran spomina. Informacije se lahko ¹e vedno kopirajo v razliène medije, ki jih bodo tudi zavarovali.

Elektronske kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika imajo ¹e druge velike prednosti. Predvsem pa se na koncu smejijo specifiènim prihrankom. Èeprav nakup tiskalnika s to potjo ni najbolj obèutljiv stro¹ek, vendar na dolgi rok bo pomagal zmanj¹ati stro¹ke. To velja predvsem zato, ker je pomembno, da od nakupa sprostite papirnate zvitke.

Nalo¾be v tovrstne odprave bodo zagotovo daleè od produktivne za podjetnike, ki so aktivnej¹i in porabijo veè deset ali veè sto prejemkov vsak dan. V tem primeru je nakup in za¹èita papirnatih zvitkov, ki vsebujejo kopije potrdil, obremenjena z veliko obremenitvijo, kar negativno vpliva na stopnjo uspe¹nosti poslovanja in poslovanja.

Blagajne in tiskalniki z mo¾nostjo elektronskega zapisovanja potrdil so ¹e posebej priljubljena re¹itev, ki jo je treba uporabiti pri nakupu te vrste naprave za potrebe podjetja. Taki tiskalniki so odgovorni v ¹tevilnih trgovinah. Tako obstajajo orodja za potrebe velikih trgovin, pa tudi manj¹ih podjetij, saj lahko izberete re¹itev, ki bo ustrezala potrebam doloèene blagovne znamke in hkrati ne bo predrago.