Prevedite stran v poljski jezik

Prevod èlanka je sam po sebi precej velik. Èe smo odvisni od prevajanja besedila, moramo ne le poskrbeti za "nauèene" besede in jedi, temveè ¹e vedno poznati ¹tevilne idiome, ki so znaèilni za vsak jezik. Dejstvo je, da oseba, ki pi¹e èlanek v angle¹èini, ne pi¹e v povsem "akademskem" stilu, ampak uporablja svoj specifièen videz in omenjene idiome.

V zvezi s trenutnim, da je oseba globalnega internetnega omre¾ja ¹e vedno v porastu, je pogosto treba opraviti prevajanje spletnih strani. Na primer, èe ustvarimo spletno mesto, s katerim ¾elimo doseèi bolj doloèeno ¹tevilo prejemnikov, ga moramo organizirati v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹kem in poljskem slogu, morate imeti ne samo sposobnost prevajanja, temveè tudi energijo, s katero lahko izgovorite svoje poverilnice in opise, ki jih ni mogoèe prevesti v izvirniku. Kaj se torej prièakuje pri delu? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel èlanka ohranil (v obdobju bomo lahko ugibali o tem, kaj je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo v nezadostnem stanju. To je samo dodatno, ker Google prevajalec prevod izbranega èlanka temelji na besedi za besedo. Torej pri izvajanju nimamo èesa èakati, na podlagi tega razumevanja, profesionalne, veèjeziène spletne strani. Zato na spletnih straneh prevajalca knjig v najhitrej¹i prihodnosti èlovek ne bo zamenjal naprave. Tudi najbolj¹a programska oprema nima moèi abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar ve, je, da to stori po logiki èlove¹kega prenosa v izbrani programski jezik. Zato tudi najbolj¹i programi, ki prevajajo dokument, moèno zavzemajo profesionalne spletne prevajalce in da bodo vedno na voljo. Èe kdaj obstaja napredno orodje, opremljeno z razlièico moènega in abstraktnega "razmi¹ljanja", bo to zadnja stran na¹e civilizacije. Èe povzamemo, v naèrtu pouèevanja dobrih prevajalcev je treba pripraviti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne bodo le uèili prevode "besedo za besedo", temveè bodo ¹oli pomagali razumeti jezik abstraktno.& Nbsp;