Raeunovodsko poroeilo dru be

S spremembami v resoluciji o DDV, veljavni od 1. januarja 2015, so fiskalne blagajne postale nepogre¹ljiv element, ki je bil osnova za poslovno poravnavo. In vsi ljudje, ki vodijo poslovno kampanjo, ne smejo imeti tak¹nega zneska.

Odvzem obveznosti obvezne blagajneRegistrske blagajne niso obvezne za osebe, katerih letni nakupi ne presegajo 20.000 PLN, medtem ko se obveznost imeti blagajno uporablja samo za podjetja, ki pravijo, da se prodajajo ljudem in kmetom. Hkrati morajo podjetja, ki naèrtujejo poravnavo z uporabo blagajn, zabele¾iti vsako transakcijo, ki so jo pridobili po nakupu blagajne. Podjetja, ki so v sistemu leta presegla gibanja v vi¹ini 20 tisoè zlotov, bi morala zaèeti bele¾iti prihodke z uporabo blagajne po dveh mesecih, od dneva, ko so presegli omenjeno mejo. Blagajne nimajo in nimajo podjetij, ki zagotavljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je veè sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, vrne do 90% nabavne vrednosti, odbitni znesek pa ne sme presegati 700 zlotov. Za pridobitev takega odbitka mora podjetnik, ki je kupil blagajno, dati zasebno izjavo v zasebnem davènem uradu o uporabi blagajne, preden ga zaène stro¹kovati, s posebno lokacijo blagajne z nakupnim dokumentom in potrdilom o skladnosti z zahtevami za naprave za zapisovanje z zakonom o DDV. Popust, odobren za nakup blagajne, pa je pomemben za izgubo, ko blagajna ni servisirana. Naprave, ki registrirajo prodajo, je treba skupaj s tem zakonom servisirati vsaj enkrat na vsakih 25 mesecev v strokovnih slu¾bah.Imenovanje blagajne je povezano tudi z obveznostjo shranjevanja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih poroèil (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bila izdana. Seveda mora blagajnik izdati originalne raèune strankam.