Razvoj avtomobilske industrije na svetu

Hiter razvoj industrijskih tehnologij, poudarek na optimalnih proizvodnih rezultatih, energiji in velikosti procesov na obmoèjih, kot so tiskanje, tekstil, plastika, kemija, optika in embala¾a, poveèuje nevarnost elektrostatiène razelektritve. Veliko intenzivnej¹i proizvodni proces, veè obremenitev, ki jih je treba nevtralizirati, da ne bi ogrozili varnosti uporabnikov.

Nenadzorovano odvajanje zbranih elektrostatiènih nabojev lahko povzroèi v¾ig me¹anice plina in zraka s pomoèjo iskre in rezultat je eksplozija. Re¹itev za ta model problemov ustavijo podjetja, ki so v teh primerih med drugim postavila elektrostatièno ozemljitev, èi¹èenje naelektrene povr¹ine, nevtralizacijo ali elektrostatièno polnjenje.Elektrostatièno ozemljitev je mehanizem za ozemljitev, ki je na primer povezan z uspehom polnjenja rezervoarjev, ki preva¾ajo surovine ali tekoèine. Na njihovi povr¹ini se zbira veliko ¹tevilo elektrostatiènih nabojev. Prikljuèitev na sistem za ozemljitev rezervoarja je potrebna pred nalaganjem. S tem izberete nevarnost v¾iga. Druge te¾ke stvari imajo ravno v primeru cevi, ventilov, puhal, ki v èasu proizvodnje razsutih materialov za pridobitev vibracij ali izberite lahko stojijo izolirani od sebe in izvajajo tveganje v¾iga. Zemeljske in velike posode ali posode, napolnjene z vnetljivimi snovmi. Nevarnosti so tudi neutemeljene posode, ki se uporabljajo pri me¹anju in me¹anju. Praktièno vsak klub v proizvodnem procesu generira elektrostatiène naboje, ne glede na to, ali je potrebno v gibljive posode nalagati predmete ali roèno polniti sode ali ploèevinke. Elektrostatièna ozemljitev je obvezna, saj se lahko izprazni med osebjem in opremo ter posodami, v potencialno eksplozivni atmosferi pa lahko povzroèi v¾ig in eksplozijo.