Razvoj avtomobilske industrije na svetu

Hiter razvoj industrijskih tehnologij, poudarek na optimalnih proizvodnih rezultatih, energiji in velikosti procesov na obmoèjih, kot so tiskanje, tekstil, plastika, kemija, optika in embala¾a, poveèuje nevarnost elektrostatiène razelektritve. Veliko intenzivnej¹i proizvodni proces, veè obremenitev, ki jih je treba nevtralizirati, da ne bi ogrozili varnosti uporabnikov.

Black MaskBlack Mask Najbolj učinkovit način za čiščenje kože na obrazu, ki deluje takoj

Nenadzorovano odvajanje zbranih elektrostatiènih nabojev lahko povzroèi v¾ig me¹anice plina in zraka s pomoèjo iskre in rezultat je eksplozija. Re¹itev za ta model problemov ustavijo podjetja, ki so v teh primerih med drugim postavila elektrostatièno ozemljitev, èi¹èenje naelektrene povr¹ine, nevtralizacijo ali elektrostatièno polnjenje.Elektrostatièno ozemljitev je mehanizem za ozemljitev, ki je na primer povezan z uspehom polnjenja rezervoarjev, ki preva¾ajo surovine ali tekoèine. Na njihovi povr¹ini se zbira veliko ¹tevilo elektrostatiènih nabojev. Prikljuèitev na sistem za ozemljitev rezervoarja je potrebna pred nalaganjem. S tem izberete nevarnost v¾iga. Druge te¾ke stvari imajo ravno v primeru cevi, ventilov, puhal, ki v èasu proizvodnje razsutih materialov za pridobitev vibracij ali izberite lahko stojijo izolirani od sebe in izvajajo tveganje v¾iga. Zemeljske in velike posode ali posode, napolnjene z vnetljivimi snovmi. Nevarnosti so tudi neutemeljene posode, ki se uporabljajo pri me¹anju in me¹anju. Praktièno vsak klub v proizvodnem procesu generira elektrostatiène naboje, ne glede na to, ali je potrebno v gibljive posode nalagati predmete ali roèno polniti sode ali ploèevinke. Elektrostatièna ozemljitev je obvezna, saj se lahko izprazni med osebjem in opremo ter posodami, v potencialno eksplozivni atmosferi pa lahko povzroèi v¾ig in eksplozijo.