Razvojna strategija oblaeilnega podjetja

Preprièani smo, da razvoj na¹ega podjetja od zadovoljstva ¾eli vse stranke, ki samostojno uporabljajo svoje storitve, in zato namestitvene enote, specializirane prodajalne, gradbeni¹tva in investitorje, ki so konèni prejemniki.

Pripravljeni smo, da raz¹iritev komercialne ponudbe, skraj¹anje dobavnih rokov, poveèanje usposobljenosti zaposlenih in nenehno izbolj¹evanje ravni uporabni¹ke storitve ter oblika zagotovljene opreme zagotavlja doseganje predvidenega namena.

Zavezani smo, da po svojih najbolj¹ih moèeh, da bi na¹im uporabnikom veseljem ubiegli v palcih in pripravljena za tr¾no ceno in blagovno znamko, ki nam jih ponuja.

Ventilator, oznaèen z besedo eksplozijsko varna, je pravokotna eksplozijsko varna posodica, ki je izdelana tako, da je aktivna v potencialno eksplozivnih atmosferah, prilagojena za vsako popularnost v pravokotnih prezraèevalnih kanalih. Narejene so iz pocinkane jeklene ploèevine in opremljene s kontrolno loputo, gredo v motor in rotor brez potrebe po odstranitvi prezraèevalnega kanala.

Centrifugalni ventilatorji delujejo v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Pripravljeni so na tla v eksplozijsko ogro¾enih obmoèjih zunaj rudnikov in rudarskih izkopov. Ventilatorji imajo rotorje iz aluminijevih zlitin ali impelerjev iz jeklene ploèevine, samoèistilni, pra¹kasto lakirani. Za skupino ni smiselno, da so tekaèi uravnote¾eni z ISO 1940-1. Ohi¹je je mogoèe variti iz jeklene ploèevine, prevleèeno s prahom v èrni barvi. Ohi¹je ima kontrolno in drena¾no luknjo. Konstrukcija ima detajle iz medeninaste ploèevine, ki zmanj¹ujejo nevarnost iskrenja. Rotorji in ohi¹je iz zanesljivega pocinkanega, pocinkanega ali nerjavnega jekla, izdelani na zahtevo.

Stre¹ni ventilatorji se uporabljajo za javno in ekonomièno prezraèevanje v obmoèju potencialno eksplozivnih atmosfer. Stroji imajo neposreden pogon, rotor z rezili, ki so nagnjeni nazaj, izdelani iz pocinkanih podrobnosti, z aluminijastim pestom. Ventilatorji so opremljeni s trifaznim motorjem, ki je prilagojen za delovanje na obmoèjih, ki so ogro¾ena zaradi eksplozije