Sodobno podjetje je krs

Podjetje Comarch je sodobno na lokalnem trgu ¾e 23 let. V tej sezoni je bila dru¾ba vodilna na podroèju novih metod s poudarkom na IT sistemih. Tako velik dan na trgu je omogoèil izbolj¹anje naèinov in doseganje svetovnih uèinkov ne le v telekomunikacijah, ampak tudi v zavarovalni¹tvu, trgovini, dr¾avni upravi in sorodnih industrijah.

Razvoj in kompetentna slu¾baV Comarch Optima je cenik predviden tako, da omogoèa uporabo malih podjetij in tujih podjetij. Podjetje ponuja spletno usposabljanje, s katerim se bodo zaposleni nauèili uèinkovitih metod uporabe pomoèi. Èe je potrebno, podjetje nudi storitev zaupanja vrednega strokovnjaka, ki bo usmerjen k odpravljanju te¾ave z uporabo zasebnosti in spo¹tovanjem vseh zakonov o varstvu potro¹nikov.

ponudbaMed izdelki blagovne znamke Comarch je izbrana vsa programska oprema, potrebna za varen obstoj podjetja ali podjetja. Ponujeni protivirusni program, ki se lahko prosto spreminja v smislu zaupanja vrednih in sumljivih datotek in spletnih podroèij, ter strah pred krajo podatkov ali uhajanjem pomembnih podatkov je zdaj stvar preteklosti! Pijaèa med najcenej¹imi paketi je namenjena davènim svetovalcem, pomagala bo pri vzdr¾evanju raèunov, raèunovodskih in davènih knjig, predvsem pa bo omogoèala naravno vodenje raèunovodske pisarne s preprostim vmesnikom in spreminjajoèimi se funkcijami.

Obnovitev prilo¾nostiÈe izgubite pomembne informacijske tehnologije, imajo stranke mo¾nost, da zahtevajo varnostne kopije, kar pomeni, da jih povrnejo strokovnjaki iz imena Comarch SA, celo iz resno po¹kodovane strojne opreme, npr. Zaradi posledic po¾ara ali poplav.

Comarch Optima je izjemno preprost sistem pisarni¹kih storitev v domaèi regiji. ©tevilo rednih strank je preseglo 60.000 lahkih in srednje velikih podjetij po vsej Poljski!