Tabu serija

Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ je popolno orodje za pomoè podjetjem z dodatnim poslovnim profilom. Takrat bo program, ki bo sprejet za optimizacijo dela ljudi, ki se financirajo v srednjih in malih podjetjih.

Program omogoèa vodenje ¹tirih vrst evidenc: raèunovodskih knjig, evidenc DDV, evidenc davènih podatkov in poravnalnih evidenc. Tako bo lahko imela vse finanène informacije na enem mestu ob zagotavljanju celovitosti in varnosti podatkov.Program, poleg registra gospodarskih dogodkov, omogoèa tudi delovanje elektronskega prenosnega naloga, tiskanje poroèil v skladi¹èu in tudi predstavitev v obliki grafov. Poleg standardnih poroèil, ki jih zahteva Zakon o raèunovodstvu, program omogoèa in samodejno kreira poroèila, ki jih je uporabnik predhodno opredelil, kar daje tem posameznikom zelo obèutljivo analizo trenutnega gospodarskega polo¾aja podjetja.Dru¾ba Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ odide na avtomatsko vzdr¾evanje registrov DDV in davènih evidenc v skladu z zahtevami Zakona o davku na proizvode in pomoè. Program vam omogoèa, da ustvarite in natisnete obraèune DDV na platformi, ki je znana iz registra DDV.Evidence poravnav v & nbsp; programu omogoèajo upravljanje z besedami in cenami podjetja. Program omogoèa tiskanje pozivov, uvedbo obrestnih zapisov in ustvarjanje potrditve bilance. Prav tako zlahka omogoèa razstavljanje bilanc za doloèeno obdobje.Z uporabo programske opreme Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ lahko uèinkovito za¹èitimo shranjene podatke. Ta sistem je odlièen za bele¾enje in obdelavo finanènih mo¾nosti, saj je eden od idealnih virov finanènih informacij, potrebnih za poroèanje. S sprejemom lastni¹tva iz programa pridobimo mo¾nost, da ga prilagodimo va¹im potrebam in tako zlahka izvedemo raèunovodsko usmeritev podjetja.