Upravljanje strategij obratnega kapitala

https://her-p.eu/si/

Upravljanje koristnih glav je veliko obmoèje. Pomanjkanje znanosti na tem podroèju je ¾e privedlo do padca ¹tevilnih podjetij. Zakaj je spretno upravljanje èlove¹kega materiala tako pomembno?

Delavec se mora èutiti toèno v podjetjuPredvsem je pomembno razmisliti, kaj je resnièno omenjeno podroèje. Nekateri imajo napaèno preprièanje, da upravljanje èlove¹kih virov ni niè drugega kot manipulacija. Pravilo pa je, da je zadeva v tej trgovini namenjena predvsem temu, da zadnjemu delavcu omogoèi, da se poèuti toèno v svojem podjetju. Kot sem napisal Andrew Carnegie, industrijalec, ki je blizu pijaè iz najbolj vroèih zaposlenih na svetu: "ljudje delajo za denar, vendar vas bodo sledili ¹e eno miljo, èe jim poka¾ete spo¹tovanje, vas bodo pohvalili in pohvalili".

Sistem motivacije in nagrajevanjaPri upravljanju s èlove¹kimi viri gre za uporabo metode nagrajevanja in motivacije. Gre za to, da se zaposleni poèutijo dobro v tesnem podjetju, saj bi predvsem od njega ¾elel prodati, delati in zaslu¾iti. Pomembno je razumeti, da va¹e podjetje prikazuje zaposlenim, kako so kot organi v èlove¹kem telesu. Èe so organi po¹kodovani, telo ne bo tako. Prav tako je treba razumeti, da motivacija ni le gotovinski bonusi (ki so potrebni samo, da se po¹ljejo resnej¹i navezanosti zaposlenega na tesno podjetje, temveè tudi besedne bonuse. Dobra praksa je, da zaposlenega priporoèite za dobro pripravljeno delo, ga spo¹tujete in se spopadate z njim. Po drugi strani pa moramo vedeti, da smo dol¾ni opozoriti na napako osebi, ki ne opravlja svojih nalog zanesljivo, tako da na¹a opozorila ne pomagajo, jo re¹ijo in vzamejo bolj izku¹enega zaposlenega.

Atmosfera v proizvodnjiNekoè sem delal v podjetjih, kjer se je ¾enska umaknila prej. Razlog za prito¾bo je bil zelo naraven - v podjetju se ni poèutil dobro, èutil je, da ga niste spo¹tovali, z drugimi besedami, predsednik ni imel ideje o pravilnem upravljanju èlove¹kega materiala. Po nekaj tednih je ¾enska, ker je bila visoko usposobljena, dobila zaposlitev v tesni zaposlitvi v nasprotni dru¾bi. In zdaj, skoraj mesec dni kasneje, ji je predsednik omenil potrebo, da prebere nazaj in obljublja vi¹je zaslu¾ke. In veste, kaj je ta oseba storila? Zavrnila je, ker je bilo v drugem podjetju vzdu¹je veliko bolj¹e in je tam bolje prièakovala. Èe povzamemo, pot do zanimivega upravljanja s èlove¹kim kapitalom ne ponuja le bonusov, temveè tudi zmo¾nost zagotavljanja prijetno vzdu¹je v vlogi, saj dobra oseba deluje bolje.