Usposabljanje uslu bencev v pisarni

Uspe¹no, ko uporabljamo bolni¹nièno zdravljenje v tujini ali preprosto - ko dobimo pomoè zdravnika, kar pa v rojstnem jeziku ne pomeni, kasnej¹a medicinska dokumentacija pa je potrebna za nadaljnje ukrepanje v nasprotni dr¾avi, je vredno, da si sami prevzamete besedilo z zdravnik.

Ljudje, ki opravljajo medicinske prevode v prestolnici, so najpogosteje medicinska vzgoja - so aktivni zdravniki, ljudje, ki so obiskovali univerze na teèajih, povezanih s farmacijo, biologijo in kemijo. Imajo ustrezna potrdila, ki potrjujejo visoko uèenje jezikov. Ponavadi so domaèi govorci ali pa so opravljali pripravni¹tvo v tujini. Imajo dobro pripravo: tudi iz jezikovnega zidu, medtem ko v obdobju preverjajo utemeljenost besedila.

Prav tako je pomembno, da besedilo potrdi prevedeni prevajalec, ki uporablja morebitne popravke, spra¹uje, ali ima besedilo odlièno kakovost in - kar je najpomembnej¹e - daje uradnemu pooblastilu peèat.

Medicinski dokumenti, ki jih najpogosteje razumejo, so bolnikova bolezen, bolni¹nièni izpust, rezultati raziskav, napotitve, zdravstveni pregledi, potrdila o invalidnosti, zgodovina zdravljenja - èe i¹èemo nadomestilo za tujo nesreèo.

Medicinski prevod je prevod znanstvenih èlankov, uèbenikov za medicinske ¹tudente, znanstvenih knjig o medicini, promocijskih filmov s specializiranim besedi¹èem, multimedijskih predstavitev ali celo programov, v katerih so omenjeni medicinski instrumenti.

Najbolj priljubljeni jeziki, ki jih razumemo, so angle¹èina, nem¹èina, franco¹èina in ruska. V ozki specializaciji imajo jeziki, kot so danski, japonski, kitajski, tur¹ki, nizozemski, ¹vedski in norve¹ki. Z ozko specializacijo, bolj volje so komentarji maternega govorca.