Zraeni filter 14 tsi

Odsesavanje prahu Atex ali separatorji prahu, izdelani v skladu z direktivo atex, so namenjeni filtriranju vroèih plinov, ki izhajajo iz se¾iganja odpadkov. Ta proces & nbsp; prihrani energijo zaradi obnovljene toplote.

Topli, te¾ki in obèutljivi alkoholi ¹kodujejo zdravju in mestu. Na¹a enota ponuja ¹iroko paleto izdelkov in pristopov za zapu¹èanje mnogih velikih ali toplih plinov. V fazi zgorevanja obièajno nastajajo vroèi tehnolo¹ki plini, kot tudi predelava staljenih kovin, ki so pogosto ¾elezni, ne¾elezni in aluminijasti. Filtracija vroèega plina zahteva predhodno hlajenje z uporabo hladilnikov ali prenosnikov toplote. Toplota se lahko regenerira v obratu za varèevanje z energijo. Dobro znano podjetje predlaga re¹itve za izdajanje vroèih plinov, med drugim za posamezne obrate in procese: livarne, talilne peèi, toplarne na biomaso in se¾iganje odpadkov.

Oljna meglica je te¾ka za zdravje upravljavcev strojev, povzroèa motnje pri delu in pristane na celotnem delovnem obmoèju, zaradi èesar so podlaga in obdelane povr¹ine spolzke.

Skoraj vse operacije obdelave so zdru¾ene z nastajanjem doloèene kolièine oljne megle. Oljna meglica je aerosol, ki nastane, ko se olje uporablja v hladilnih sredstvih ali ma¹èobah pri obdelavi kovin, kot tudi posameznih plastiènih mas. Problem je tudi izhlapevanje posode s kovinskimi opilki.

Kako se znebiti izpu¹nih plinov, vam omogoèa, da odpravite zdravstvena tveganja za svoje ljudi in ohranite svojo organizacijo in dom v normalnem razpolo¾enju.

Vkljuèitev motorjev z notranjim zgorevanjem vozil v zaprtih prostorih se obièajno pove¾e s potrebo po izpu¹nih plinih. Zelo te¾ko je ugotoviti, kako dolgo lahko po zagonu hladnega motorja koncentracija izpu¹nih plinov v zaprtem sistemu povzroèi toksiène vrednosti. Enaka misel je le nekaj minut.